คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดนครนายก
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคมมูลนิธิชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
นักเขียนนักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุดห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
กลุ่มอาชีพ  
แหล่งศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
งาน/กิจกรรม/โครงการ  
เพิ่มเติม  
ตะเกียงโป๊ะ

สถานที่ตั้ง   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง
เลขที่   84 หมู่ที่/หมู่บ้าน   4 บ้านฝั่งคลอง
ซอย    ถนน  สุวรรณศร
ตำบล  เกาะหวาย   อำเภอ   ปากพลี
จังหวัด   นครนายก
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   1566695       พิกัด-y 0744665
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   พระครูวิริยานุโยค           อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง      อีเมล์  
เลขที่   84 หมู่ที่/หมู่บ้าน  4 บ้านฝั่งคลอง ซอย  
ถนน   สุวรรณศร ตำบล  เกาะหวาย อำเภอ  ปากพลี
จังหวัด  นครนายก รหัสไปรษณีย์    26130
หมายเลขโทรศัพท์   037399833 หมายเลขโทรสาร    037399833 
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 130004A วันที่ถ่าย 23/09/2008

หมายเลข 130004B  วันที่ถ่าย 23/09/2008
สาระสำคัญ

ตะเกียงโป๊ะ เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยพวน ทำด้วยสังกะสีและแก้ว ใช้สำหรับให้แสงสว่าง มีหูหิ้วและครอบแก้วกันลม ไส้ทำด้วยด้ายหรือผ้า

วิธีใช้ ใช้น้ำมันก๊าดเป็นเชื้อเพลิง จุดไส้ตะเกียงที่ทำด้วยผ้าที่จุ่มลงไปในน้ำมันก๊าด โดยยกคันโยกโป๊ะ และครอบลงตามเดิม ไส้ตะเกียงไขให้สว่างมากขึ้นหรือหรี่ลงก็ได้

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น ๓ ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3731 5050 หมายเลขโทรสาร 0 3731 5050
อีเมล์ nakhonnayok@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดนครนายก | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย